|| അയൽപക്കത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാഹന പാർക്കിംഗിന് സംഭവിച്ച അസൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. || We regret the inconvenience caused for our customers' vehicle parking due to the ongoing construction work in the neighborhood. || "Comprehensive Dermacare" || " Let your Skin Speak " || For Appointments please call 9048800010, 04933227030, [ 9AM To 5PM ] || Working Hours 9 AM To 5.30 PM On All Days (Sunday Holiday) || “A to Z of Dermacare” || Congratulations To Our Medical Director & Senior Consultant Dr. K. T. ASHIQUE On Being Conferred FRCP In Dermatology By The Royal College Of Physicians, London || هذا الموقع قابل للقراءة باللغة الإنجليزية والمالايالامية والعربية || ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് || "We Can Make You Confident in Your Own Skin" || This Website Is Readable In English, Malayalam And Arabic ||

Working Hours: 9:00 AM to 5:30 PM

Useful links

We believe in giving you the scientifically proven and correct information about medical conditions. We have limitations on resources at our capacity but still would suggest you to visit the following external links so that you don’t end up in imbibing wrong information available on the internet in plenty.

Comprehensive information on almost all medical condition from Mayo Clinic USA

Patient information material form IADVL [ Indian Association of Dermatologists,Venereologists and Leprologists ]

Disease and treatments from AAD [ American Academy of Dermatology ]

Some useful videos on vitiligo treatments and other skin problems
Mediaone TV Stethoscope
Asianet TV Doctor Live
യു വി രശ്മികളില്‍ നിന്നുള്ള നിന്നും ചര്‍മ സംരക്ഷണം. Healthy TV
വെള്ളപ്പാണ്ട്; കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും | Vitiligo - Causes and Treatments.Healthy TV