|| അയൽപക്കത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാഹന പാർക്കിംഗിന് സംഭവിച്ച അസൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. || We regret the inconvenience caused for our customers' vehicle parking due to the ongoing construction work in the neighborhood. || "Comprehensive Dermacare" || " Let your Skin Speak " || For Appointments please call 9048800010, 04933227030, [ 9AM To 5PM ] || Working Hours 9 AM To 5.30 PM On All Days (Sunday Holiday) || “A to Z of Dermacare” || Congratulations To Our Medical Director & Senior Consultant Dr. K. T. ASHIQUE On Being Conferred FRCP In Dermatology By The Royal College Of Physicians, London || هذا الموقع قابل للقراءة باللغة الإنجليزية والمالايالامية والعربية || ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് || "We Can Make You Confident in Your Own Skin" || This Website Is Readable In English, Malayalam And Arabic ||

Working Hours: 9:00 AM to 5:30 PM
We can make you confident, in your own skin!

പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരത്തില്‍ സുസ്ഥാപിതമായ ഡര്‍മ്മറ്റോളജി, ഡര്‍മ്മറ്റോ സര്‍ജറി ക്ലിനിക്കാണ് അമന്‍സ സ്കിന്‍ ക്ലിനിക്ക്. നഹാസ് സ്കിന്‍ ക്ലിനിക്‌ എന്ന പേരില്‍ നേരത്തെ അറിയ പെട്ടിരുന്ന ഈ ചര്‍മ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടയ്ക്ക് കീഴില്‍ ലഭ്യമാവുന്നു എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ സവിശേഷത. ഇതിന്‍റെ തലപ്പത്തുള്ളത് ദശാബ്ദങ്ങളോളം ഈ രംഗത്ത് സേവനം നടത്തിയ ചര്‍മ്മ രോഗ വിദഗ്ദ്ധരാണ്. നിങ്ങളുടെ ചര്‍മ്മം ഈ വിദഗ്ദ്ധ ഹസ്തങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നുറപ്പിക്കാം.