|| അയൽപക്കത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാഹന പാർക്കിംഗിന് സംഭവിച്ച അസൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. || We regret the inconvenience caused for our customers' vehicle parking due to the ongoing construction work in the neighborhood. || "Comprehensive Dermacare" || " Let your Skin Speak " || For Appointments please call 9048800010, 04933227030, [ 9AM To 5PM ] || Working Hours 9 AM To 5.30 PM On All Days (Sunday Holiday) || “A to Z of Dermacare” || Congratulations To Our Medical Director & Senior Consultant Dr. K. T. ASHIQUE On Being Conferred FRCP In Dermatology By The Royal College Of Physicians, London || هذا الموقع قابل للقراءة باللغة الإنجليزية والمالايالامية والعربية || ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് || "We Can Make You Confident in Your Own Skin" || This Website Is Readable In English, Malayalam And Arabic ||

Working Hours: 9:00 AM to 5:30 PM

Vitiligo Surgeries

Vitiligo is a very distressing skin condition with severe psychological impact on the affected individual. There are situations when the treating doctor have to interfere surgically to correct the colour issues. There are various surgeries undertaken here and ours is a referral centre for vitiligo surgery for patients from within and outside the state. The concept vitiligo surgery is to donate or introduce normal functional melanocytes to the depigmented skin. The advantage is that these procedures do not call for an admission and can be done on OP basis. The major surgical procedures undertaken here are

  • Mini punch Grafting [MPEG]
  • Suction Blister grafting Epidermal Grafting (SBEG)
  • Non CulturedEpidermal Cell suspension (NCES / Melanocyte Transfer) Cosmetic result achieved is excellent if done at the right time for the right patient and relatively large areas can be treated in a single session and with smaller area of donor graft.